Esprit Tour
 
 

 

 

Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie Esprit Tour

Zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Esprit Tour konkretizujú právne úpravy obsiahnuté v Občianskom zákonníku, Zákone č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov a v Zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Zmluvné podmienky platia pre všetky zájazdy a výlety organizované CK Esprit Tour (ďalej len „CK“) a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe požiadavky objednávateľa (ďalej ako „doplnkové služby“).
Tieto zmluvné podmienky sú v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a sú súčasťou každej Zmluvy o obstaraní zájazdu.

1. Účastníci zmluvného vzťahu

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Ing. Marta Kútiková - majiteľka cestovnej kancelárie Esprit Tour, IČO 41 178 262, DIČ 1029403122, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie cestovnej kancelárie vydal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania OU-BB-OZP1-2014/021409-2 č. živnostenského registra 620-21868
(ďalej len CK)

b) Objednávateľ (zákazník) – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom, ktorý uzatvoril s CK zmluvu o obstaraní zájazdu, resp. zájazd objednal písomnou objednávkou.

2. Spôsob objednania zájazdu

a) objednávať zájazd je možné prostredníctvom on-line objednávkového formulára priamo na stránkach www.esprittour.sk, alebo mailom na adrese info@esprittour.sk.

b) objednávateľ si produkt môže rezervovať aj osobne alebo telefonicky.

c) po prihlásení sa na zájazd je CK povinná objednávateľa informovať mailom alebo telefonicky o jeho prihlásení sa na zájazd, spolu s pokynmi k platbe a súčasťou je aj Zmluva o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva)

d) objednávateľovi, ktorý sa prihlásil na zájazd telefonicky a nemá pripojenie na internet, oznámi CK telefonicky, že jeho prihlášku registruje a dohodne sa s ním na spôsobe platby za zájazd aj spôsobe zaslania Zmluvy,

e) zájazd sa uskutoční v prípade, že sa naň nahlási minimálne 35 záujemcov (ak CK pri konkrétnom zájazde nerozhodne inak),

f) rozhodujúci termín, kedy CK rozhodne o zrušení zájazdu je uvedený pri každom zájazde ako uzávierka, alebo minimálne 30 dní pred plánovaným uskutočnením zájazdu.

3. Uzatvorenie zmluvného vzťahu

CK Esprit Tour je on-line cestovná kancelária a zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom je uzavretý prostredníctvom on-line predajného systému umiestneného na webovej stránke cestovnej kancelárie www.esprittour.sk.
a) zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe platne uzatvorenej Zmluvy,
b) Zmluva je platne uzatvorená v momente pripísania platby za zájazd na účet CK zo strany objednávateľa, alebo zaplatením platby za zájazd objednávateľom priamo CK,
Zmluvu nie je potrebné zmluvnými stranami podpísať.
c) ustanovenia zmluvy platia nielen pre objednávateľa zájazdu ale aj pre všetky ostatné osoby, ktoré objednávateľ na zájazd prihlásil,
d) Zmluvu posiela CK objednávateľovi mailom na jeho mailovú adresu, v prípade, že objednávateľ nemá mailovú adresu, tak osobne alebo poštou,
e) objednávateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými informáciami uvedenými v Zmluve,
f) právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším osobám uvedeným v Zmluve až zaplatením dohodnutej ceny zájazdu,

4. Úhrada ceny zájazdu

a) ceny zájazdov sú zmluvné ceny dojednané medzi CK a objednávateľom a sú vždy uvedené na internetovej stránke CK.
b) po objednaní sa objednávateľa na zájazd, má objednávateľ nárok na takú cenu zájazdu zo strany CK, aká bola v momente jeho prihlásenia sa na zájazd, túto cenu sa zaväzuje dodržať a takú uviesť aj v Zmluve,
c) ak sa cena zájazdu po objednaní sa na zájazd zníži, CK vráti objednávateľovi rozdiel pôvodnej a zníženej ceny zájazdu najneskôr v deň konania zájazdu,
d) cenu zájazdu uhradí objednávateľ v plnej výške, (ak sa s CK nedohodol inak), v termíne určenom v Zmluve, a to do 14 dní od obdržania Zmluvy objednávateľom, najneskôr 30 dní pred termínom zájazdu prevodom na účet CK, alebo priamym vkladom v hociktorej pobočke Poštovej banky alebo na Pošte (poplatok za vklad je 1€!) Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz!
Pri prevode alebo priamom vklade na účet CK objednávateľ uvedie nasledovné 
údaje :
číslo účtu : 0092771514/6500, IBAN : SK77 6500 0000 0000 9277 1514
špecifický symbol : názov zájazdu
variabilný symbol : telefónne číslo objednávateľa
e) ak objednávateľ nie je pripojený na internet, všetky údaje k platbe mu oznámi
CK mailom, telefonicky alebo osobne,

5. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo:
a) na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite a na podanie potrebných informácií k cene a programu zájazdu,
b) odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím čerpania služieb za podmienky uhradenia zmluvnej pokuty (stornopoplatku), ak na ňu CK vznikol nárok podľa týchto Obchodných podmienok,
c) reklamovať prípadné nedostatky zájazdu a trvať na vybavení reklamácie najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu v súlade s článkom 8 Obchodných podmienok.
d) trvať na ochrane osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré CK od objednávateľa požaduje z dôvodu uzatvorenia Zmluvy alebo uzatvorenia cestovného poistenia - meno a priezvisko objednávateľa, telefonický kontakt, prípadne mailová adresa, rodné číslo,
e) v prípade, že objednávateľ oznámi CK pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zájazdu zúčastní iná osoba (náhradník), tým sa Zmluva medzi CK a objednávateľom dňom oznámenia ruší, CK vráti objednávateľovi celú platbu za zájazd do 10 dní od oznámenia, CK následne uzavrie Zmluvu s náhradníkom a platbu za zájazd uhradí náhradník v plnej výške a v termíne uvedenom v Zmluve,

Povinnosti objednávateľa
a) pravdivo uviesť všetky potrebné údaje pre uzatvorenie Zmluvy a uzatvorenie
cestovného poistenia
b) oboznámiť účastníkov zájazdu, ktorých objednávateľ prihlásil na zájazd so všetkými informáciami uvedenými v Zmluve a informáciami, ktoré CK oznámi objednávateľovi telefonicky 5 dní pre termínom zájazdu,
c) zodpovedať počas zájazdu za konanie osôb mladších ako 15 rokov, ktoré sú uvedené v Zmluve spolu s objednávateľom,
d) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase s osobnými dokladmi,
platným cestovným dokladom, prípadne vízom (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
e) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, alebo iného zástupcu CK a dodržiavať program zájazdu,
f) správať sa tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatným účastníkom zájazdu, dodávateľom služieb alebo CK,
g) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu,
h) niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania doplnkových služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil,
i) ak počas trvania zájazdu účastník obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu svojim nevhodným, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod. konanie CK, zmluvných partnerov alebo účastníkov zájazdu, porušuje pokyny CK, narúša plynulý priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za porušenie podstatnej náležitosti Zmluvy a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu,
j) v prípade, keď dôjde k vylúčeniu objednávateľa z programu zájazdu v dôsledku jednostranného nedodržania podmienok uvedených v pokynoch alebo v obchodných podmienkach objednávateľom, je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie za nevyužité služby,
k) na uvedené jednostranné zrušenie Zmluvy je postačujúca ústna forma oficiálnym zástupcom CK,

6. Práva a povinnosti CK

Práva CK
a) zrušiť zájazd v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov o zájazd.
b) platba za produkt nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu, napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve, alebo sa nedostavil v určený termín na miesto odchodu,
c) požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty – stornopoplatku, ak na ňu CK vznikol nárok podľa článku 9 týchto Obchodných podmienok,
d) vylúčiť zo zájazdu objednávateľa alebo osoby s ním v Zmluve uvedené v prípade, že sa počas zájazdu správajú hrubo, nekultúrne či hlučne, nadmerným požitím alkoholu alebo omamných látok či iným nevhodným správaním obťažujú ostatných účastníkov zájazdu, nedodržiavajú pokyny CK, narúšajú plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzujú cudzí majetok.Takéto konanie je pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči takýmto osobám postih v podobe neposkytnutia ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V takomto prípade je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.
e) jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde a) k zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných látok, b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

Povinnosti CK
a) mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CK pre prípad jej úpadku.
b) informovať objednávateľa pred uzatvorením Zmluvy o skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré ovplyvňujú rozhodnutie záujemcu pri kúpe zájazdu,
c) obstarať objednávateľovi zájazd tak, ako je to uvedené v Zmluve a na internetových stránkach CK,
d) najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi všetky informácie potrebné k účasti na zájazde ( mailom alebo poštou)a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie doplnkových a iných obstarávaných služieb. Ak sa Zmluva uzatvorí v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, poskytne CK tieto informácie a doklady objednávateľovi pri objednávke produktu. Tieto informácie poskytuje CK už len objednávateľovi, ktorý Zmluvu uzatváral.
e) aktuálny zájazd je uvedený na internetovej stránke do termínu konania zájazdu, aby sa mohol objednávateľ hocikedy oboznámiť s jeho obsahom,
f) v pondelok pred konaním zájazdu zavolať telefonicky objednávateľovi a prekonzultovať s ním opäť všetky podrobnosti zájazdu,

7. Zmeny dohodnutých služieb

a) objednávateľ má právo v prípade podstatných zmien Zmluvy zo strany CK rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote stanovenej CK. Ak klient v určenej lehote svoje rozhodnutie CK písomne neoznámi, znamená to, že s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.
b) ak CK po začiatku zájazdu nebude môcť poskytnúť klientom objednané služby, je povinná urobiť bezodkladne také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať,
c) ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, vráti CK objednávateľovi rozdiel ceny medzi pôvodne ponúkanými a počas zájazdu poskytnutými službami.
d) CK je povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania,
e) Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo uhradiť z vlastných prostriedkov rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

8. Reklamácie a zodpovednosť za škody

a) v prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb a produktov je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni podľa Zmluvy, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytnutých služieb. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu CK, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. V prípade reklamácie po ukončení zájazdu je potrebné zaslať reklamáciu písomne na adresu sídla CK,
b) objednávateľ si uplatní svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr však do troch mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali tieto vyčerpať podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká,
c) objednávateľ je povinný poskytovať CK adekvátnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť.
d) na reklamácie podané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie,

9. Odstúpenie od zmluvy

a) CK môže pred uskutočnením zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa.

b) CK o odstúpení od Zmluvy informuje objednávateľa mailom, alebo telefonicky,

c) v prípade zrušenia zájazdu CK vráti objednávateľovi platbu za zájazd v plnej výške do 14 dní od zrušenia zájazdu,

d) objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb bez udania dôvodu, alebo z dôvodu podstatného porušenia povinností CK uvedených v Zmluve,

e) objednávateľ o odstúpení od Zmluvy informuje CK mailom alebo telefonicky,

f) v prípade, že nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy porušenie podstatných povinností CK stanovené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu - stornopoplatok:

-   pri stornovaní viac alebo 8 dní pred začiatkom zájazdu sú stornopoplatky 50 % z ceny zájazdu.

-  pri stornovaní menej ako 8 dní pred začiatkom zájazdu sú stornopoplatky 100% z ceny zájazdu.

g) CK má právo odpočítať stornopoplatok zo zaplatenej ceny zájazdu,

h) rozhodujúcim dňom na uplatnenie stornopoplatku zo strany CK vo vzťahu k objednávateľovi je termín odstúpenia od Zmluvy, tzn. odoslanie mailu alebo telefonátu cestovnej kancelárii,

10. Poistenie insolventnosti CK

Cestovná kancelária CK Esprit Tour má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a v súlade so zmenou a doplnením Občianskeho zákonníka uzatvorené
povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti Kooperatíva, a.s.

11. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre účasť na všetkých zájazdoch organizovaných CK
a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ako aj iných písomných znlúv, ktoré uzatvorí CK s objednávateľom, pokiaľ sa v Zmluve nedohodnú iné podmienky.
Objednávateľ zaplatením ceny zájazdu a uzatvorením Zmluvy s CK potvrdzuje:
a) že sa v plnom rozsahu oboznámil s programom zaplateného zájazdu na internetovej stránke CK,

b) že mu CK v prípade, že nie je pripojený on-line, telefonicky, osobne alebo poštou poskytla všetky informácie o zájazde tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CK,

c) že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma a rešpektuje,

d) že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde,

e) že so všetkými podrobnosťami zájazdu oboznámil aj účastníkov zájazdu, ktorých na zájazd spolu s ním prihlásil a ktorí sú s ním uvedení v Zmluve,

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto Zmluvy udeľuje CK súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve, ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a to na dobu potrebnú k k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK.
Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými podrobnosťami zájazdu oboznámil aj ostatných účastníkov zájazdu, ktorých na zájazd spolu s ním prihlásil a ktorí sú s ním uvedení v Zmluve.

Banská Bystrica 04. 06. 2015

 

 

Zmluvné podmienky cestovnej agentúry Esprit Tour

Tieto zmluvné podmienky konkretizujú právne úpravy obsiahnuté v Občianskom zákonníku, Zákone č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov a v Zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1. Účastníci zmluvného vzťahu

a) Ing. Marta Kútiková - majiteľka cestovnej kancelárie Esprit Tour, IČO 41 178 262, DIČ : 1029403122, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie cestovnej kancelárie vydal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania OU-BB-OZP1-2014/021409-2 č. živnost. registra 620-21868 (ďalej len CK)
b) Objednávateľ (zákazník) – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom, ktorý uzatvoril s CA zmluvu o obstaraní výletu, resp. výlet objednal písomnou objednávkou.

2. Objednanie jednodňového výletu, potvrdenie objednávky, podmienky realizácie výletu.

CA Esprit Tour je on-line cestovná agentúra a zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom je uzavretý prostredníctvom on-line predajného systému umiestneného na webovej stránke cestovnej kancelárie www.esprittour.sk.
a) Objednávateľ sa môže na výlet (jednodenné výlety pokiaľ nezahŕňajú ubytovanie cez noc alebo netrvajú dlhšie ako 24 hodín) prihlásiť prostredníctvom 
on-line formulára umiestneného na webovej stránke cestovnej kancelárie alebo telefonicky.

b)Plánované výlety sú uvedené na internetovej stránke esprittour.sk a každý výlet je možné si vytlačiť. Objednávateľa, ktorý nie je pripojený na internet, CA oboznámi telefonicky, mailom alebo pošle poštou všetky podrobnosti výletu tak, ako je to uvedené na internetovej stránke. CA objednávateľa oboznámi aj splatobnými podmienkami za výlet.

c) Výlet sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási minimálne 35 záujemcov (ak CA pri konkrétnom výlete nerozhodne inak). Rozhodujúci termín, kedy CA rozhodne o zrušení zájazdu je uvedený pri každom výlete, a je to minimálne 7 dní pred plánovaným uskutočnením výletu.

3. Vznik zmluvného vzťahu

a) Zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom vzniká v momente pripísania platby za výlet na účet CA zo strany objednávateľa alebo zaplatením platby za výlet objednávateľom priamo CA. Objednávateľ zaplatí platbu za výlet aj za ostatných záujemcov o výlet, ktorých na výlet prihlásil.
Právo účasti na výlete vzniká objednávateľovi a ďalším osobám, ktorých na výlet prihlásil, až zaplatením dohodnutej ceny výletu v plnej výške.

4. Cena výletu, platobné podmienky, spôsob platby za výlet

a) Ceny výletov sú zmluvné ceny dojednané na základe dohody medzi CA a objednávateľom a sú vždy uvedené na internetovej stránke CA.
V prípade, že po objednaní sa na výlet, sa cena výletu zvýši, má objednávateľ nárok na priznanie takej ceny výletu zo strany CA, aká bola v čase jeho prihlásenia sa na výlet.
V prípade, že po objednaní sa na výlet, sa cena výletu zníži, vráti CA objednávateľovi rozdiel v cene pôvodného a zlacneného výletu najneskôr v deň konania výletu.
b) Platbu za výlet platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CA nedohodol inak), vždy do 5 pracovných dní od prihlásenia sa na výlet (ak sa s CA nedohodol inak), prevodom na účet CA alebo priamym vkladom v hociktorej pobočke Poštovej banky alebo na Pošte (poplatok za vklad je 1€!) Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz!
Pri prevode alebo priamom vklade na účet CA objednávateľ uvedie nasledovné údaje:
číslo účtu : 0092771514/6500, IBAN : SK77 6500 0000 0000 9277 1514
špecifický symbol : názov zájazdu
variabilný symbol : telefónne číslo objednávateľa
V prípade, že objednávateľ nie je pripojený na internet, oznámi mu všetky údaje potrebné k platbe CA telefonicky alebo osobne.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

Práva objednávateľa:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého a zaplateného výletu,
b) právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa daného výletu,
c) právo vypovedať Zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred termínom konania výletu a to za podmienky uhradenia zmluvnej pokuty (stornopoplatku), podľa týchto Obchodných podmienok,
d) právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa článku 6. týchto podmienok,
e) právo na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch – uzatvorenie cestovného poistenia pred nepovolanými osobami,
f) právo písomne oznámiť CA, že sa výletu namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 7 dní pred nástupom na výlet. Dňom oznámenia sa ruší zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom a CA vráti objednávateľovi celú platbu za výlet do 5
dní od oznámenia. CA následne kontaktuje nového objednávateľa a dohodne sa s ním na termíne a spôsobe platby za výlet.

Povinnosti objednávateľa:
a) poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov pre uzatvorenie cestovného poistenia,
b) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi,
c) riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CA a dodržiavať stanovený program produktu a príslušné právne predpisy,
d) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov výletu, dodávateľov služieb alebo CA,
e) zodpovedať počas výletu za konanie osôb mladších ako 15 rokov, ktoré objednávateľ na výlet prihlásil,
f) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov výletu,
g) niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú objednávateľ
(osoby s ním prihlásené na výlet) svojím konaním počas výletu v dopravnom prostriedku alebo inej osobe spôsobil,

5. Práva a povinnosti CA

Práva CA:
a) požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty(stornopoplatku), ak na ňu CA vznikol nárok podľa článku 7 týchto Obchodných podmienok,
b) CA má právo na zmenu termínu výletu alebo zrušenie výletu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu
c) nevrátiť platbu za výlet objednávateľovi, ktorý sa v deň konania výletu nedostavil na miesto nástupu na výlet,
d) vylúčiť z výletu objednávateľa alebo osoby s ním na výlet prihlásené v prípade, že sa počas výletu správajú hrubo, nekultúrne či hlučne, nadmerným požitím alkoholu alebo omamných látok či iným nevhodným správaním obťažujú ostatných účastníkov výletu, nedodržiavajú pokyny CA, narúšajú plynulý časový priebeh výletu či poškodzujú cudzí majetok. V takomto prípade je zástupca CA oprávnený vyvodiť voči takýmto osobám postih v podobe ich vylúčenia z výletu a ďalšej prepravy.

Povinnosti CA:
a) obstarať objednávateľovi výlet v takom rozsahu, ako je to uvedené na internetových stránkach CA,
b) výlet je na internetovej stránke až do termínu konania, aby objednávateľ mal možnosť oboznámiť sa s jeho obsahom,
c) 5 dní pred konaním výletu zavolať telefonicky objednávateľovi a prekonzultovať s ním všetky podrobnosti výletu,

6. Reklamácie a zodpovednosť za škody

a) v prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, program výletu nezodpovedá jeho rozsahu uvedenému na webovej stránke CA, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu výletu,
b) objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CA tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.
c) ak nezabezpečí CA riadne a včas nápravu namietaných služieb a programu výletu, môže objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr však do troch mesiacov od ukončenia výletu alebo čerpania doplnkových služieb, inak právo na reklamáciu zaniká. V takomto prípade je potrebné písomne zaslať reklamáciu na adresu sídla CA,
d) pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť,
e) na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými obchodnými podmienkami CA odpovie písomnou formou najneskôr do 30 dní od ich doručenia.
f) CK nezodpovedá za úroveň tých poskytnutých služieb a produktov, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb.

7. Odstúpenie od zmluvy

a) CA môže pred začiatkom výletu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia výletu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom,
b) písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CA doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia,
CA v prípade zrušenia výletu vráti objednávateľovi jeho platbu za výlet v plnej výške do 5 dní od zrušenia výletu.
Objednávateľ má právo zrušiť zmluvný vzťah s CA (odhlásiť sa z výletu) kedykoľvek pred začiatkom výletu bez udania dôvodu.
Oznámenie o odhlásení sa z výletu oznámi objednávateľ CA mailom alebo telefonicky.
Ak sa objednávateľ odhlási z výletu 7 a viac dní pred termínom jeho konania, má nárok na vrátenie celého poplatku za výlet.
Ak sa objednávateť odhlási z výletu do 7 dní od termínu jeho konania, nemá nárok na vrátenie platby za výlet.
Rozhodujúcim dňom na uplatnenie stornopoplatku zo strany CA k objednávateľovi je termín zrušenia zmluvného vzťahu (odhlásenia sa z výletu), tzn. odoslanie mailu alebo telefonát cestovnej agentúre.
CA má právo odpočítať stornopoplatok zo zaplatenej ceny za výlet.

8. Poistenie insolventnosti

V súlade so Zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, CA Esprit Tour nie je povinná mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre účastníkov jednodňových výletov CA. Objednávateľ zaplatením ceny výletu a tým aj vstupom do zmluvného vzťahus CA potvrdzuje:
a) že sa v plnom rozsahu oboznámil s programom zaplateného výletu na internetovej stránke CA
b) že mu CA telefonicky oznámi, alebo poštou pošle (ak nie je pripojený na internet) všetky podrobnosti výletu tak, ako je to uvedené na internetovej stránke CA,
c) že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma a rešpektuje,
d) že porozumel všetkým skutočnostiam uvedeným v týchto Obchodných podmienkach a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
e) že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na výlete.
Dobrá informovanosť o obchodných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníkov. Prosím vás, aby ste sa podrobne zoznámili so všetkými informáciami a obchodnými podmienkami uvedenými na webovej stránke CA, prípadne ostatných ponukových materiáloch. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.
Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými podrobnosťami výletu oboznámil aj ostatných účastníkov výletu, ktorých na výlet spolu s ním prihlásil.

Banská Bystrica 04. 06. 2015